Schooljaar 2022 - 2023

Om het iedereen in het centrum zo aangenaam mogelijk te maken, maar ook om duidelijkheid te verschaffen, zijn deze algemene voorwaarden opgesteld. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en werkzaamheden van Stichting Dans en Creatief Centrum Zwolle. Iedereen (leerlingen, cursisten, gasten, bezoekers, huurders etc.) dient zich aan deze algemene voorwaarden te houden en de aanwijzingen die gegeven worden door de directie / het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.

Algemeen:

 • Het betreden van het pand alsook het volgen van al onze lessen zijn voor eigen risico. Voor ongelukken binnen en buiten ons centrum zijn wij niet aansprakelijk;
 • Meegebrachte etens- en drinkwaren zijn niet toegestaan. Een flesje water is wel toegestaan en kan worden bijgevuld op het toilet (niet achter de bar);
 • Voor het zoekraken van goederen zijn wij niet verantwoordelijk. Achtergebleven goederen worden 3 maanden achtergehouden;
 • We gaan netjes met elkaar om (niet roddelen, pesten, schelden etc);
 • In het pand is geen wifi beschikbaar. Maak een praatje met elkaar, pak een boek, doe een spel;
 • De grote en kleine zaal mogen enkel met dans-, sport- of binnenschoenen, sokken of blote voeten betreden te worden. Buitenschoenen kunnen in de daarvoor bestemde schoenenkastjes in de hal worden geplaatst;
 • Stichting Dans en Creatief Centrum Zwolle heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot het centrum en/of de lessen te weigeren;
 • Bij privélessen welke 1x per 2 weken worden gevolgd geldt dat men zich inschrijft voor de even of oneven weken. Mocht jouw les nou net elke keer in de vakanties vallen (vaker dan de andere week), dan zullen we aan het einde van het schooljaar een extra les voor je inplannen;
 • Stichting Dans en Creatief Centrum Zwolle mag de cursus/les annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtssituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig leerlingen, langdurige ziekte docent, etc;
 • Stichting Dans en Creatief Centrum Zwolle behoudt het recht om tijdens het lopende schooljaar van docent te wisselen;
 • De door Stichting Dans en Creatief Centrum Zwolle gegeven lesstof mag door de leerling/bezoeker niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt, promoten via social media uiteraard wel (graag!);
 • Afmelding van de leerling (ziekte of afwezigheid) dient te geschieden bij de directie van Stichting Dans en Creatief Centrum Zwolle of in de groepsap;
 • Afmelding leerling privélessen dienen minimaal 24 uur van te voren afgemeld te worden om nog te kunnen inhalen (in overleg directie);
 • Afmelding / Stopzetting van je abonnement dient ten alle tijden per mail te geschieden bij de directie van Stichting Dans en Creatief Centrum Zwolle;
 • Stichting Dans en Creatief Centrum Zwolle zal foto’s en filmpjes maken. Dit is voor eigen gebruik van Dans & Creatief en kan ingezet worden ter promotie van de Stichting. Door akkoordverklaring van de algemene voorwaarden geeft u toestemming aan Dans & Creatief om dit foto- en filmmateriaal te mogen gebruiken. Indien u het hier niet meer eens bent kunt u dit tijdens de opnames aangeven;
 • Lessen worden live op locatie gegeven, tenzij overheidsmaatregelen ons anders dwingen, dan zorgen we voor alternatieven.

Pand / Bar / Koffiehoek:

 • Rook en open vuur is in het hele gebouw verboden;
 • Iedereen wordt verzocht netjes om te gaan met aanwezige roerende en onroerende goederen. Geen oefeningen uitvoeren tegen wanden, deuren, spiegels of iets dergelijks wat datgene kan beschadigen. Spiegels niet aanraken. Het meubilair dient ten alle tijde te worden opgetild, nooit geschoven;
 • Verlies of beschadigingen toegebracht aan de aanwezige roerende en onroerende goederen door toedoen van een bezoeker/leerling zullen ten alle tijden verhaald worden;
 • Het is niet toegestaan om u zonder toestemming van de beheerder achter de bar te begeven.

Uitval lessen / Inhaalmogelijkheden:

 • De lessen van Stichting Dans en Creatief Centrum Zwolle lopen niet door in de schoolvakanties (de meivakantie kan afwijken). De schoolvakanties kunnen wel door docenten gebruikt worden als inhaalmogelijkheid indien er een les is uitgevallen;
 • Dans & Creatief behoudt het recht om een les (zowel groepsles als privéles) met gegronde redenen uit te laten vallen (bijvoorbeeld ziekte van de docent) zonder deze les in te hoeven halen (maximaal 2 per schooljaar). Echter zal Dans & Creatief wel streven deze lessen in te halen in de eerst volgende schoolvakantie of een vervangend docent proberen te vinden. Mocht deze mogelijkheid er niet zijn, dan mag men na melding per mail tot 7 dagen na lesuitval meedoen met een andere groepsles naar keuze;
 • Bij uitval van de privé-/duoles tijdens een feestdag is de eerst uitvallende les voor de leerling zelf (bijvoorbeeld 2e paasdag), de 2e uitvallende les halen we in overleg in. De 3e uitvallende les is weer voor de leerling zelf, de 4e wordt weer ingehaald. Uiteraard geldt dit niet voor vakanties, dan is er geen les;
 • Tijdens feestdagen zijn er geen lessen. De lessen die uitvallen door de feestdagen zijn: hele paasweekend (Goede vrijdag t/m 2e paasdag), Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartweekend (do t/m zo) en 2e pinksterdag, kunnen in de maanden april en mei worden ingehaald bij een andere groepsles. Wel dient men hier per mail aanvraag voor te doen. Na toestemming van directie kan men hier aan deelnemen.

Speeltuin

 • De grote speeltuin in onze achtertuin is van Speeltuinvereniging het Noorden en niet van Dans & Creatief;
 • De speeltuin is gemiddeld tussen eind april en herfstvakantie open tot maximaal 18 uur;
 • Kinderen die meekomen en moeten wachten op broer of zus welke op dat moment lessen bij ons volgt, kunnen op dat moment gratis spelen;
 • In de speeltuin spelen op andere momenten kost 1 euro per kind per keer of 17,50 euro per gezin per jaar;
 • Betreden speeltuin is geheel op eigen risico.

Betaling lessen Stichting Dans en Creatief Centrum Zwolle:

 • Betaling van het lesgeld wordt via maandelijkse incasso (SEPA-machtiging) verricht;
 • De eerste (aangebroken) maand wordt altijd meegenomen met de eerst volgende incasso. Bij een aangebroken maand betaald men ook alleen het aangebroken deel van die maand;
 • Het abonnement gaat altijd van start bij de eerste les na de gevolgde proefles;
 • Abonnementen en betalingen lopen ten alle tijden door tot schriftelijke (mail) opzegging van de gemachtigde, ook na de zomerstop;
 • Indien u een les niet verder kunt volgen door langdurige ziekte van u of de docent, kan de maandelijkse automatische incasso eerder worden stopgezet;
 • In de maanden juli en augustus betaald u niet voor het abonnement, tenzij er dan wel lessen worden gegeven. Het abonnement loopt wel gewoon door in het volgende seizoen tenzij deze vroegtijdig volgens het opzegtermijn is stopgezet;
 • In de maanden met de korte schoolvakanties (herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie) en de feestdagen wanneer er geen les is, betaald men dezelfde maandelijkse tarieven als de andere maanden;
 • De tariefstelling van Stichting Dans en Creatief Centrum Zwolle wijzigt maximaal 1x per jaar (tijdens schooljaarwisseling).

Opzegging en wisseling lidmaatschap:

 • Na inschrijving verplicht de leerling zich om tenminste 3 volledige kalendermaanden lid te blijven. Na deze 3 volledige kalendermaanden geldt een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand. Voorbeeld bij maandelijkse incasso: Men wordt 12 september lid. Het eerst volgende moment om te stoppen is 31 december. Echter dient men het abonnement ten alle tijden voor het einde van de voorgaande maand stop te zetten. Zegt men het abonnement bijvoorbeeld 5 maart op, dan stoppen de betalingen en het abonnement eind april. De aangebroken maand telt dus niet mee als hele maand, de aansluitende maand dient geheel verlopen te zijn. De maanden juli en augustus tellen niet mee als kalendermaand aangezien er dan geen lessen worden gegeven.
 • Opzegging kan alleen schriftelijk per mail of brief geschieden en is pas geldig zodra een bewijs van uitschrijving per mail is verstuurd door Stichting Dans en Creatief Centrum Zwolle. Bewaar deze mail goed. Opzeggingen per facebook, sms, whattsap, mondeling e.d. zijn niet geldig;
 • Indien men van les wil wisselen, dient men dezelfde termijnen aan te houden als bij opzegging. Wisselen van les altijd in overleg met het bestuur van Stichting Dans en Creatief Centrum Zwolle (en eventueel met de docent).

Optredens:

Elk jaar zijn er meerdere momenten om op te treden. Zo is er een groot eindfeest eind juni/begin juli voor alle leerlingen en is er een extra theateroptreden. Om er ook echt een leuk optreden van te maken willen we iedereen vragen hier dan ook aan mee te doen en alleen met geldige reden af te haken. De optredens voor theater voor kinderen en jongeren zijn verplicht, aangezien we naar een toneelstuk toewerken.

Ouders wordt geacht hun kinderen te helpen bij het leren van teksten.

Vakanties , feestdagen + standaard uitvoeringen schooljaar 2022-2023

Herfstvakantie: Maandag 17 oktober t/m zondag 23 oktober 2022;
Kerstvakantie: Zondag 25 december t/m zondag 8 januari 2023;
Open dag: Zondag 22 januari 2023;
Voorjaarsvakantie: Maandag 27 februari t/m zondag 5 maart 2023;
Meivakantie: Maandag 1 mei t/m zondag 7 mei 2023 + een week elders in april, mei of juni 2023;
Eindfeest/voorstelling: Zondag 2 juli 2023;
Start zomerstop: Maandag 3 juli 2023 t/m zondag 3 september 2023;
Open dag: Zondag 3 of 10 september 2023;
Eerste les seizoen 2023-2024: Maandag 4 september 2023;
Feestdagen: Vrijdag 7 april 2023 (Goede Vrijdag), Maandag 10 april 2023 (2e paasdag), Donderdag 27 april 2023
(Koningsdag), Vrijdag 5 mei 2023 (Bevrijdingsdag), donderdag 18 mei t/m zondag 21 mei 2023 (
Hemelvaartsweekend), maandag 29 mei 2023 (2e Pinksterdag).
Noot: Vakanties kunnen anders ingepland worden dan hierboven omschreven!

In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van de stichting.